E: info@stichtingmaestro.nl | T: 06-2718 55 49
E: info@stichtingmaestro.nl | T: 06-2718 55 49

Privacyverklaring

Stichting Maestro is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.stichtingmaestro.nl/

Willem II-straat 40
5038 BG Tilburg
06-51399832

Kathelijn van Dongen is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Maestro, zij is te bereiken via info@stichtingmaestro.nl

Reden voor het vastleggen van persoonsinformatie

Stichting Maestro kan om meerdere redenen persoonsgegevens bijhouden:

 1. Contactverzoeken en vragen via het contactformulier op de website
 2. Inschrijvingen voor activiteiten
 3. Organisatie van activiteiten
 4. PR doeleinden.

Vastgelegde gegevens

Stichting Maestro verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Deelnemer gegevens van activiteiten.

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Bankrekeningnummer

Docent gegevens.

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Bankrekeningnummer

Bezoekersgegevens in contactformulieren:

 • Naam
 • Email

Inschrijvingen nieuwsbrief:

 • Email

Lijst contactadressen van koren in Brabant:

 • Naam koor
 • Naam contact
 • Adres contact
 • Postcode contact
 • Woonplaats contact
 • Telefoonnummer contact
 • Email contact

Dirigenten – en korenkaart*
*Onderstaande gegevens worden getoond op de kaart op de stichtingmaestro.nl

 • Naam contact
 • Adres contact
 • Postcode contact
 • Website contact
 • Telefoonnummer contact
 • Email contact

 Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Maestro neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (eigenaar Stichting Maestro) tussen zit.

Bewaartermijn gegevens

Deelnemer gegevens:                    2 jaar.

Docent gegevens:                           tot 2 jaar na uitschrijving.

Contactformulier:                          1 dag na de reactie.

Inschrijvingen nieuwsbrief:           tot wederopzegging.

Bezoekersinformatie:                    2 jaar.

Contactadressen:                           tot wederopzegging

Uitzondering hierop zijn gegevens t.b.v. de belastingdienst. Deze hebben een minimale bewaartermijn van 7 jaar na de laatste transactie waarin ze gebruikt werden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Stichting Maestro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stichtingmaestro.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Maestro verstrekt geen gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Maestro gebruikt cookies of vergelijkbare technieken op deze website ten behoeve van marketing. Voor de externe partijen die hierbij nodig zijn, is er een verwerkingsovereenkomst aanwezig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Maestro en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingmaestro.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Maestro wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons